Eko datumi

Veljača

02. 02. Međunarodni dan zaštite močvara / World Wetlands Day
Močvare su zbog svoje bioraznolikosti iznimno važna staništa, kojima se često ne pridaje potrebna pozornost, te se isušuju, onečiščuju i prekomjerno iskorištavaju za različite namjene. Kako bi se podigla svijest o vrijednosti močvarnih područja i važnosti njihova očuvanja, godine 1971. potpisana je “Ramsarska konvencija o močvarama” u iranskom gradu Ramsaru, te je poslužila kao polazište za obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara.

Ožujak

03. 03. Dan sunca / The Sun Day

21.03. Dan šuma / The Forest Day

22. 03. Svjetski dan voda
Voda je osjetljiv prirodni resurs koji je neravnomjerno raspoređen na planetu Zemlji. Od svih oceana, mora, rijeka i jezera samo 1% otpada na pitku vodu, a svakom šestom stanovniku nije dostupna. Voda se prekomjerno troši, izložena je onečišćenju, te se najčešće tretira kao roba na tržištu. Je li voda zajedničko dobro ili je tržišna vrijednost, te tko ima pravo upravljanja vodom predmet je rasprava različitih interesnih grupa. Obilježavanjem dana voda naglašava se da je voda opće dobro i osnovno pravo, namijenjeno svima, te se upozorava da vodu treba čuvati, zaštiti od onečišćenja i štedljivo koristiti.

23.03. Svjetki dan meteorologije / World Meteorology Day

27. 03. Dan akcije protiv prometa
Dan akcije protiv prometa usmjeren je protiv stalnog povećanja kopnenog i zračnog prijevoza koji koristi naftu kao gorivo, onečišćuje okoliš i pridonosi efektu staklenika. Na to je upozorila 1996. godine, udruga za zaštitu okoliša ASEED Europe iz Nizozemske, te se ustalilo, da se svake godine na taj dan, organiziraju akcije protiv loše i neodržive prometne politike, na lokalnoj i na globalnoj razini.

Travanj

10.04. Pješice u školu

22. 04. Dan planeta Zemlje
Inicijativu za obilježavanje Dana planeta Zemlje potakli su ekološka udruge Earth, gradonačelnik San Francisca i prosvjednici za zaštitu okoliša u SAD-u. Isprva se obilježavanje planiralo na prvi dan proljeća, 21. ožujka, ali budući da su se studentski prosvjedi za zaštitu okoliša održali 22. travnja 1969. godine, prihvatio se taj datum. Od tad se 22. travnja svake godine u svijetu obilježava Dan planeta Zemlje. To je ujedno i najmasovniji eko datum koji se obilježava u svim zemljama, te je podsjetnik na neodgovorno ponašanje čovjeka prema okolišu.

26.04. Dan obnovljivih izvora energije

Svibanj

15. 05. Dan akcije za klimu
Različite ekološke udruge u svijetu, obilježavaju Dan acije za klimu, od 1994. godine. Upozoravaju na prirodne klimatske promjene i na ljudsku aktivnost koja utječe na promjenu klime i okoliša. Naglašavaju da je čist zrak, temeljno ljudsko pravo, a promjena klime utječe na brzinu prilagođavanja svih vrsta na zemlji. Na promjenu klime najviše utječe industrija, promet, transport, sječa šuma i poljoprivreda, koji zajedno stvaraju stakleničke plinove, što uzrokuje efekt staklenika. Kyoto protokol obvezuje države da smanje onečišćenje atmosfere štetnim plinovima. Ekološke udruge akcijama za klimu utječu na građane i donositelje odluka, ne bi li promjenili navike, težeći viziji kvalitete života i održivog razvitka.

22.05. Svjetski dan biološke raznolikosti/International Biodiversity Day

24. 05. Europski dan parkova/European Day of Parks

Lipanj

05. 06. Svjetski dan zaštite okoliša
Na svjetskoj konfeneciji Ujedinjenih naroda (UN) koja je održana 1972. godine u Stockholmu, usvojen je temeljni dokument UNEP, Program zaštite okoliša UN-a. Stručnjaci, znanstvenici i političari dogovorili su se o zajedničkoj međunarodnoj suradnji u zaštiti okoliša. Naglašeno je da je potrebno stvarati ravnotežu između potreba čovječanstva i ograničenih mogućnosti koje planet može pružiti. Od tad se 05. lipnja obilježava kao Svjetski dan zaštite okoliša.

08.06. Dan zaštite planinske prirode u Hrvatskoj / Croatian Day of
Mountain Nature Protection

17. 06. Svjetski dan suzbijanja erozije i suše / World day to Combat
Desertification and Drought

Srpanj

16.07. Dan stabla
Stablo je ugroženo od ljudi u šumi, parku, livadi ili okućnici, prilikom sječe za različite potrebe. Zatim je ugroženo uslijed zagađenja, klimatskih promjena, štetnika, oluja ili erozije tla. Stablo je korisno svim živim bićima, a ljudima posebno jer osigurava kisik, hranu, zaštitu od onečišćenja, sunčevih zraka, kiše, te osigurava potrebni materijal. Na Dan stabla izrazimo zahvalnost i zalijmo ga.

28.07 Dan zaštite prirode
Priroda je biološka raznolikost biljnih i životinjskih vrsta, gljiva i lišajeva te protista i monera, staništa i ekoloških sustava, kojih je čovjek sastavni dio. Cjelovita mreža odnosa unutar ekoloških sustava određuje stabilnost vrsta. Učinkovita zaštita prirode zahtjeva sustavno prikupljanje podataka, praćenje stanja i promjena, prevenciju i otklanjanje poremećaja koji se javljaju.

Kolovoz

06. 08. Antinuklearni dan (dan Hiroshime)
Prisjećanje i upozorenje na nuklearnu prijetnju označava atomska bomba bačena na Hiroshimu i Nagasaki u Japanu krajem 2. svjetskog rata 20. stoljeća, što je prouzročilo nuklernu katastrofu. Rizik je velik unatoč do nedavno zabrani izgradnje novih nuklearnih elektrana u Europi, na što su utjecali prosvjedi građana, koje su poticale europske ekološke udruge. Zbog nedostatka i poskupljenja energenata, te klimatskih promjena ponovo se zagovara nuklearna energija kao izlaz iz krize, te se promiće kao „čisti energent”. Prijetnja će biti i dalje prisutna sve dok se ne promjeni način života koji zahtijeva štednju energije, osiguranje el. energije iz obnovljivih izvora i nova tehnološka rješenja.

24.08. Dan Roda
Bijela roda ptica je selica koja tijekom proljeća i ljeta živi u Hrvatskoj i ostalim dijelovima Europe. Životni prostor roda prostrane su močvare, livade i pašnjaci. Rode svake godine dolaze 19. ožujka u europska sela u gnjezda na krovovima kuća i ostaju do 24. kolovoza kad odlaze na put u Afriku. Uslijed intenzivne industrijske poljoprivrede i izgradnje smanjuju se prostrane vlaže livade, polja, pašnjaci i močvare, te je stoga broj roda u opadanju. Čigoč selo, u zaštićenom Lonjskom polju, proglašeno je europskim selom roda, zbog njihove brojnosti.

Rujan

16. 09. Međunarodni dan ozonskog omotača
Već 1976. godine raspravljalo se o pojavi smanjenja Zemljinog ozonskog omotača, u okviru Programa zaštite okoliša UNEPA-a, Ujedinjenih naroda. Zatim je 1985. godine u Beču u Austriji, donesena Bečka konvencije o zaštiti ozonskog omotača. Za to vrijeme, države i poslovni sektor nisu konkretno pridonijeli rješenju, problem se povećavao, pojavile su se ozonske rupe i pojačalo se ultraljubičasto zračenje. Iz tog je razloga 16. rujna 1987. godine u Montrealu u Kanadi, donesen Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Generalna skupština UN-a odredila je taj dan za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Zakonski okvir prisilio je industriju da zamijeni proizvode koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski omotač, no problem je i dalje naglašeno prisutan. Znanstvenici i ekološke udruge upozoravaju na radikalnije mjere za rješenje problema.

22. 09. Europski dan bez automobila
Dan bez automobila prvi put se obilježio 1998.godine u nekoliko francuskih gradova, zatim 1999. godine u talijanskim, a 2000. godine se obilježio na europskoj razini, kad je sudjelovalo 800 gradova. Obilježavanjem tog datuma nastoji se ukazati na preveliki broj prijevoznih sredstava čiji ispušni plinovi pridonose zagađenju zraka i oštećenju ozonskog omotača. Europski dan bez automobila obilježavao se 20. rujna na inicijativu ekoloških udruga, koji su kasnije prihvatile grasdske institucije. U mnogim se europskim gradovima obilježava tjedan bez automobila, tijekom kojeg se promiču ekološka prijevozna sredstva.

26. 09. Svjetski dan oceana / mora
Ovaj se dan obilježava krajem mjeseca rujna čišćenjem obala oceana i mora. Svjetsku akciju čišćenja započeo je američki Center for Marine Conservation iz Washingtona, 1986.godine. Akcija se održava diljem svijeta i na svim kontinentima. Cilj je akcije čišćenje mora, podmorja i priobalja, upozoriti da oceani i mora nisu odlagališta otpada.

Prosinac

14.12. Međunarodni dan protesta / International Day of Protest
Ekološke udruge u Europi žele naglasiti da se mišljenje i volja većine građana u sustavu demokracije ne provodi. Zakone donosi manjina (predstavnici većine) koja je pod utjecajem (lobbya) industrije. Tog su se dana 1998.g. održali protesti posvuda u Europi protiv izgradnje nuklearnih reaktora u Ukrajini. Protesti su nenasilni, a cilj je stvoriti kritičku masu. Dan protesta povezan je s procesom uključivanja javnosti u donošenje odluka,te je jedno od posljednjih sredstava nenasilnog pritiska na donositelje odluka.

29.12. Međunarodni dan biološke raznolikosti / International Biodiversity
Godine 1992. na UN Konferenciji o okolišu,157 država je potpisalo Konvenciju o biološkoj raznolikosti. Kad ju je 29.12.1993.godine ratificiciralo 30 država, stupila je na snagu, te je proglašen Međunarodni dan biološke raznolikosti. Biološka raznolikost podrazumijeva raznolikost vrsta, ekoloških sustava i genetsku raznolikost, dakle, ukupni živi svijet planeta, zajedno sa staništima na kojima obitava. Očuvanje bioraznolikosti smatra se zajedničkom brigom i odgovornošću svih država.

Hits: 2272

Odgovori

Back to Top