HRANA

Današnja konvencionalna poljoprivreda zbog pretjeranog korištenja kemijskih pesticida, umjetnog gnojiva i teške mehanizacije uzrokuje eroziju, smanjenje biološke aktivnosti, stvrdnjavanje i široko zagađivanje tla i podzemnih voda. Prema rezultatima Nacionalnog programa monitoringa ostatka pesticida u Hrvatskoj je 5 % hrane na tržištu onečišćeno pesticidima i opasno po zdravlje, a 10% sadržava dozvoljenu količinu ostataka pesticida. Dozvoljene granice otrova u hrani s vremenom se nakupljaju u organizmu i uzrokuju razna oboljenja. U ovoj brošuri o permakulturnom pristupu uzgoju hrane donosimo kratki pregled načina na koji hrana koja nam dolazi na stol može biti punovrijedna, zdrava i vitalna. Permakulturnim pristupom se ujedno može smanjiti štetan utjecaj na klimu i tlo.

Odrzivost u praksi - HRANA
Hits: 512

Odgovori

Back to Top