Strogo zaštićene vrste

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) zaštićene vrste su jedino strogo zaštićene divlje vrste.

Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se ugrožene zavičajne divlje vrste, vrste koje su usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode proglašava strogo zaštićene vrste, na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.

Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

– namjerno hvatati ili ubijati,

– namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,

–  namjerno uništiti ili uzimati jaja,

– namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
– oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.

Iznimno od tih odredbi u slučaju nepostojanja drugih pogodnih mogućnosti te ako iznimka neće biti štetna za održavanje određene populacije u povoljnom stanju očuvanja u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo može dopustiti radnje: u interesu zaštite divljih biljaka i životinja te očuvanja prirodnih staništa; radi sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodi i drugim oblicima imovine; u interesu javnoga zdravlja, sigurnosti ljudi i imovine ili zbog drugih razloga prevladavajućeg javnog interesa; u svrhu istraživanja i edukacije, ponovnog naseljavanja (repopulacije), ponovnog unošenja (reintrodukcije), te radi uzimanja ili držanja  određenih primjeraka u ograničenom broju.

Parnassius mnemosyne – crni apolon

Zaštitu uživaju i samonikle biljke i gljive, te divlje životinje koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu ako se radi o samoniklim biljkama, gljivama, te divljim životinjama radi kojih je područje primarno zaštićeno, i kad nisu zaštićene kao pojedine vrste, ako aktom o zaštiti toga područja za pojedinu vrstu nije drugačije određeno.

Novčanom kaznom u rasponu od 7000,00 do 200 000,00 kuna ovisno o težini prekršaja kaznit će se svaka fizička ili pravna osoba ako: bere, reže, sječe, iskopava, sakuplja ili uništava jedinke strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode, kao i njihove razvojne oblike; namjerno hvata ili ubija, namjerno uznemirava posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno uništava ili uzima jaja, namjerno uništava ili oštećuje ili uklanja razvojne oblike, gnijezda ili legla, oštećuje ili uništava područja razmnožavanja ili odmaranja strogo zaštićenih životinja iz prirode i njihove razvojne oblike; drži, prevozi, prodaje, razmjenjuje te nudi na prodaju ili razmjenu žive ili mrtve jedinke iz prirode strogo zaštićenih vrsta i njihove razvojne oblike; provodi aktivnosti i radnje sa strogo zaštićenim vrstama bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju; obavlja aktivnosti koje mogu dovesti do značajnog smanjenja brojnosti jedinki u populaciji neke zavičajne divlje vrste; bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju koristi zavičajne divlje vrste za čije korištenje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva; kada kao uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka ne osigura označavanje te jedinke na način propisan Zakonom.

Squalius microlepis – makal

Državni zavod za zaštitu prirode, kao središnja institucija za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode, pripremio je prijedlog strogo zaštićenih vrsta u suradnji sa znanstvenicima kompetentnim za pojedine skupine. Na temelju prijedloga  krajem 2013. godine donesen je Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine 144/13).

 

SKUPINA BROJ STROGO ZAŠTIĆENIH VRSTA
Sisavci 61
Ptice – gn/negn 306
Gmazovi 33
Vodozemci 13
Ribe 102
Bodljikaši 3
Mahovnjaci 1
Kukci 254
Paučnjaci 40
Rakovi 102
Dvojenoge 5
Unutarčeljusnici 3
Pijavice 2
Mnogočetinaši 1
Puževi 159
Školjkaši 9
Žarnjaci 11
Plošnjaci 1
Spužve 12
Gljive 348
Biljke 944
Alge 22

 

Prenosimo: http://www.dzzp.hr/vrste/strogo-zasticene-divlje-vrste/strogo-zasticene-vrste-747.html

Hits: 786

Odgovori

Back to Top